اطلاعات مربوط به بیماران

Med'EqualiTeam

آن عده از کسانی که نیازمندند، داکتر و یا پرستار را ببیند میتوانند به درمانگاه برابری رجوع کنند، در حالیکه بعضی از اشخاص آنرا بنام درمانگاه فرانسوی ها می شناسند

ساعت کاری:

 • جمعه الی چهارشنبه: ۷:۰۰ تا ۳:۰۰
 • پنجشنبه ها: بسته

اگر میخواهید که با داکتر ملاقات داشته باشید این مهم است که ساعت ۷:۰۰ در اينجا باشید. خدمات ما همیشه وبرای همه رایگان است، و همه میتوانند به کلینیک ما بیایند.

چیزای که ما به اختیار شما قرار میدهیم:

 • مشوره های طبی
 • درمان مشکلات طولانی مدت
 • پانسمان
 • فیزیوتراپی یا تن درمانی( تنها با وعده ملاقات)
 • عینک(تنها با وعده ملاقات)

:چي چيزي نمي توانيم به شماارايه كنيم.

 • اوراق رسمی برای روند پناهندگی، معرفی کردن شما به شفاخانه (بزرگ)، مگر اینکه مشکلات عاجل و جدی.
 • دستگاه عکس برداری
 • مشاور متخصص
 • ساعت کاری
 • جمعه الی چهارشنبه: ۷:۰۰ تا ۳:۰۰
 • پنجشنبه ها: بسته
 • اگر میخواهید که با داکتر ملاقات داشته باشید این مهم است که ساعت ۷:۰۰ در آنجا باشید. خدمات ما همیشه وبرای همه رایگان است، و همه میتوانند به کلینیک ما بیایند.
 • چیزای که ما به اختیار شما قرار میدهیم:
 • مشوره های طبی
 • درمان مشکلات طولانی مدت
 • پاسمان
 • فیزیوتراپی یا تن درمانی( تنها با وعده ملاقات)
 • عینک(تنها با وعده ملاقات)
 • چیزای که ما به اختیار شما قرار داده نمیتوانیم:
 • اوراق رسمی برای روند پناهندگی، معرفی کردن شما به شفاخانه (بزرگ)، مگر اینکه مشکلات عاجل و جدی.
 • دستگاه عکس برداری
 • صص

welcome-patients